Zapraszamy do udziału w postępowaniach przetargowych
w związku z projektem:
"Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego"

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt

„Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu-ciastek kruchych paczkowanych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5.

 

Celem projektu jest wzrost konkrecyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym. Działania te umożliwiają wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu -ciastek kruchych paczkowanych o dużym potencjale eksportowym.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie rynków zbytu produktów, rozwój firmy i wzrost przychodów ze sprzedaży.

 

Wartość projektu: 2 136 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 778 950,00 zł

 

 

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pn.:

„Promocja marki Crispico Little Snacks na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.3

Celem projektu realizowanego w ramach 3.3.3 Go to Brand jest promocja marki Crispico Little Snacks poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych w charakterze wystawcy, w tym pozaunijnych rynkach perspektywicznych oraz organizacja wyjazdowej misji gospodarczej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia marki produktowej Wnioskodawcy i wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 352 585,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 211 551,01 PLN

 

     Firma Brześć Sipa Spółka Jawna z siedzibą w Brześciu Kujawskim przy ul. Konarskiego 19 ma przyjemność poinformować Państwa, iż przy pomocy środków unijnych realizuje projekt  pod nazwą:

„Innowacyjna technologia produkcji ciasta parzonego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa : Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach

Działanie : 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie : 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Projekt pozwoli zrealizować cel w postaci wdrożenia wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zakończonych Raportem z Badań oraz pozwoli na dywersyfikacje obecnie prowadzonej działalność poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie do oferty Firmy nowego produktu – korpus ciastka z ciasta parzonego o kształcie eklera. Beneficjent udoskonali również obecnie oferowane produkty- wyroby z ciasta parzonego. Efektem ww. prac B+R jest powstanie nowej własnej technologii produkcji ciasta parzonego.

   W wyniku realizacji projektu powstanie budynek magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, zostaną zakupne środki trwałe oraz nastąpi:

– zwiększenie zatrudnienia w firmie,

– wzrost przychodów ze sprzedaży,

– ograniczenie zużycia energii,

– ograniczenie zużycia gazu,

Realizacja projektu pozwoli Beneficjentowi stać się wyspecjalizowanym producentem wszystkich wyrobów z ciasta parzonego.

Wartość projektu: 28 000 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 600 000,00 PLN

 

     Firma Brześć Sipa Spółka Komandytowa z siedzibą w Brześciu Kujawskim przy ul. Konarskiego 19 informuje, iż w terminie 02-09.12.2022. uczestniczyła w misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych zorganizowanej przez Województwo Kujawsko – Pomorskie w ramach projektu:

„Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego         

                 Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

          Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

      Działanie : 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie : 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.